(Convert) Xuyên đến Minh triều thi khoa cử – CHƯƠNG 94: GIẢNG VĂN CHƯƠNG ĐÃ ĐƠN GIẢN BỎ THÊM CHÚ THÍCH, MUỐN NHÌN ĐỒNG HỌC CÓ THỂ TÁI NHÌN MỘT LẦN. KỲ THỰC CHÚ THÍCH CŨNG KHÔNG PHẢI RẤT CHUẨN, LIỀN ĐƠN GIẢN GIẢI THÍCH MỘT CHÚT NGUYÊN ĐỀ TÀI, PHÁT RA LƯỠNG THIÊN VĂN CHƯƠNG TRƯỚC VÀI ĐOẠN NGUYÊN VĂN CÙNG ĐIỂM GIẢI THÍCH MÀ THÔI

0
45

CHƯƠNG 94: GIẢNG VĂN CHƯƠNG ĐÃ ĐƠN GIẢN BỎ THÊM CHÚ THÍCH, MUỐN NHÌN ĐỒNG HỌC CÓ THỂ TÁI NHÌN MỘT LẦN. KỲ THỰC CHÚ THÍCH CŨNG KHÔNG PHẢI RẤT CHUẨN, LIỀN ĐƠN GIẢN GIẢI THÍCH MỘT CHÚT NGUYÊN ĐỀ TÀI, PHÁT RA LƯỠNG THIÊN VĂN CHƯƠNG TRƯỚC VÀI ĐOẠN NGUYÊN VĂN CÙNG ĐIỂM GIẢI THÍCH MÀ THÔI

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here