Ân hữu trọng báo

0
81

Ân Hữu Trọng Báo

Tác giả: Quyết Tuyệt (Per)

Chuyển ngữ: Red de Ed

Thể loại: Chủ công, trùng sinh, tình hữu độc chung, báo thù rửa hận

Couple: Quỷ súc, độc chiếm, bệnh xà tinh công x nhân thê thụ

Link gốc: JJ tiểu thụ

Giới thiệu

Hàn Trọng Viễn cả đời lên xuống thăng trầm, không ngờ sau khi ôm Mạnh Ân chết đi, lại có thể có cơ hội quay về lần nữa. Lần này, hắn có thù báo thù, có ơn báo ơn!

Mạnh Ân sinh sống cẩn thận từng li, không ngờ Hàn Trọng Viễn mà mình vẫn luôn yêu thầm bỗng nhiên lại bắt đầu quan tâm mình, trân trọng mình, còn nói muốn cùng mình bên nhau trọn đời…

Hàn Trọng Viễn – công, Mạnh Ân – thụ. Công là một tên yandere.

*Mình thếch bạn công trong này lắm, sau khi trùng sinh ngoài bù đắp cho thụ ra thì bạn ấy vẫn quỷ súc, vẫn thần kinh, chứ hông có hoá trung khuyển chân tró suốt ngày vẫy đuôi với vợ nghen~

Ngoài ra thì tên truyện “Ân hữu trọng báo” có thể hiểu là đối với người có ơn thì sẽ báo đáp hết mình, nhưng chữ “ân” trong tên truyện cũng chính là chữ “Ân” trong tên của bạn thụ – Mạnh Ân. Còn chữ “trọng” trong tên truyện lại chính là chữ “Trọng” trong tên bạn công – Hàn Trọng Viễn. Thành ra tên truyện còn có một ý nghĩa khác, là Hàn Trọng Viễn báo đáp Mạnh Ân, đại loại vậy đó. (▰˘◡˘▰)

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG1

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG2

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG3

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG4

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG5

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG6

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG7

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG8

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG9

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG10

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG11

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG12

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG13

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG14

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG15

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG16

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG17

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG18

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG19

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG20

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG21

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG22

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG23

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG24

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG25

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG26

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG27

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG28

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG29

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG30

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG31

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG32

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG33

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG34

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG35

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG36

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG37

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG38

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG39

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG40

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG41

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG42

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG43

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG44

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG45

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG46

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG47

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG48

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG49

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG50

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG51

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG52

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG53

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG54

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG55

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG56

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG57

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG58

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG59

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG60

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG61

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG62

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG63

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG64

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG65

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG66

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG67

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG68

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG69

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG70

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG71

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG72

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG73

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG74

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG75

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG76

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG77

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG78

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG79

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG80

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG81

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG82

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG83

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG84

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG85

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG86

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG87

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG88

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG89

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG90

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG91

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG92

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG93

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG94

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG95

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG96

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG97

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG98

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG99

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG100

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG101

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG102

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG103

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG104

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG105

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG106

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG107

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG108

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG109

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG110

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG111

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG112

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG113

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG114

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG115

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG116

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG117

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO CHƯƠNG118

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO – NGOẠI TRUYỆN: HÔNLỄ

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO – NGOẠI TRUYỆN: TRỊNHKỲ

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO – NGOẠI TRUYỆN: TÀI NẤU ĂN CỦA MẠNHÂN

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO – NGOẠI TRUYỆN: TÌNH ĐỊCH CHƯA TỪNG XUẤT HIỆN(1)

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO – NGOẠI TRUYỆN: TÌNH ĐỊCH CHƯA TỪNG XUẤT HIỆN(2)

Ân hữu trọng báo – ÂN HỮU TRỌNG BÁO – NGOẠI TRUYỆN: TÌNH ĐỊCH CHƯA TỪNG XUẤT HIỆN(3)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here