Cuộc sống ở chung, “ấy ấy” bắt đầu

0
85

Cuộc sống ở chung, “ấy ấy” bắt đầu

Tên gốc: Đồng cư sinh hoạt, tòng H khai thủy

Tác giả: Ô Thất

Ấm áp, không ngược, ngốc ngếch thụ, tình hữu độc chung, có H

Cp: Liêu Úc x Quý Kha Tây

Editor: Hồng Hồng

Tình trạng edit: Hoàn rồi

Văn án: Éo có :)))

Cuộc sống ở chung, “ấy ấy” bắt đầu – CUỘC SỐNG Ở CHUNG, “ẤY ẤY” BẮT ĐẦU – 1

Cuộc sống ở chung, “ấy ấy” bắt đầu – CUỘC SỐNG Ở CHUNG, “ẤY ẤY” BẮT ĐẦU – 2

Cuộc sống ở chung, “ấy ấy” bắt đầu – CUỘC SỐNG Ở CHUNG, “ẤY ẤY” BẮT ĐẦU – 3

Cuộc sống ở chung, “ấy ấy” bắt đầu – CUỘC SỐNG Ở CHUNG, “ẤY ẤY” BẮT ĐẦU – 4

Cuộc sống ở chung, “ấy ấy” bắt đầu – CUỘC SỐNG Ở CHUNG, “ẤY ẤY” BẮT ĐẦU – 5

Cuộc sống ở chung, “ấy ấy” bắt đầu – CUỘC SỐNG Ở CHUNG, “ẤY ẤY” BẮT ĐẦU – 6

Cuộc sống ở chung, “ấy ấy” bắt đầu – CUỘC SỐNG Ở CHUNG, “ẤY ẤY” BẮT ĐẦU – 7

Cuộc sống ở chung, “ấy ấy” bắt đầu – CUỘC SỐNG Ở CHUNG, “ẤY ẤY” BẮT ĐẦU – 8

Cuộc sống ở chung, “ấy ấy” bắt đầu – CUỘC SỐNG Ở CHUNG, “ẤY ẤY” BẮT ĐẦU – 9

Cuộc sống ở chung, “ấy ấy” bắt đầu – CUỘC SỐNG Ở CHUNG, “ẤY ẤY” BẮT ĐẦU – 10

Cuộc sống ở chung, “ấy ấy” bắt đầu – CUỘC SỐNG Ở CHUNG, “ẤY ẤY” BẮT ĐẦU – 11

Cuộc sống ở chung, “ấy ấy” bắt đầu – CUỘC SỐNG Ở CHUNG, “ẤY ẤY” BẮT ĐẦU – 12

Cuộc sống ở chung, “ấy ấy” bắt đầu – CUỘC SỐNG Ở CHUNG, “ẤY ẤY” BẮT ĐẦU – PN 1

Cuộc sống ở chung, “ấy ấy” bắt đầu – CUỘC SỐNG Ở CHUNG, “ẤY ẤY” BẮT ĐẦU – PN 2 (HOÀN)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here