NP

Tổng hợp các bộ truyện đam mỹ (danmei/ dammy) hoàn và hay nhất thuộc thể loại NP - đa thụ đa công - nhất thụ đa công - nhất công đa thụ - SM - điều giáo - cường thủ hào đoạt